(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Ngọc Huyền (Đà Nẵng) hỏi: Lao động nước ngoài thuộc diện phải cấp phép nhưng hiện không có giấy phép lao động thì chi phí tiền lương và chi phí đi lại của lao động này có được hạch toán vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 7 và Điều 18 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; về nguyên tắc, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP; nếu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì bị trục xuất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp công ty của bà có khoản chi phí tiền lương và chi phí đi lại cho người lao động nước ngoài thuộc diện phải cấp phép lao động nhưng không có Giấy phép lao động thì việc sử dụng lao động này không phù hợp với quy định pháp luật và các khoản chi phí nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thanh Thủy

Từ khóa: Lương , thuế thu nhập doanh nghiệp