(Chinhphu.vn) - Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia gửi đến Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ kiến nghị về quy định thu lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

Theo ý kiến của Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia, lệ phí môn bài là loại thuế trực thu đối đơn vị kinh doanh tạo ra thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, Công ty cho rằng không nên có quy định thu thêm lệ phí môn bài văn phòng đại diện (văn phòng chỉ có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp, không trực tiếp kinh doanh, không tạo ra thu nhập) như nêu tại Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, "Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật…

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của tổ chức quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Văn phòng đại diện của Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp thuế môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thuế môn bài , văn phòng đại diện , kinh doanh