(Chinhphu.vn) - Ngày 15/10/2014, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất để đầu tư xây dựng Trạm cấp nước. Ngày 30/12/2014 Sở Tài chính có quyết định về đơn giá thuê đất.

Ngày 5/2/2015 Hợp đồng thuê đất mới được ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và Công ty. Theo quy định để được miễn tiền thuê đất thì đơn vị phải gửi văn bản đề nghị miễn giảm tiền thuê đất kèm các hồ sơ trên (Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng thuê đất,...).

Công ty muốn được biết Công ty có được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng được quy định tại điểm 1.1 theo Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

“Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước… Việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo dự án gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất, không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê”.

Tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP quy định:

“Đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP; căn cứ vào hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thẩm định, xác định thời gian xây dựng cơ bản và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất đối với từng dự án đầu tư nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất”.

Tại điểm 1.1 mục 1 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện: “Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 trở đi theo Luật Đất đai năm 2013; căn cứ đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc Đăng ký đầu tư; cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xác định cụ thể thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và ban hành Quyết định miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, tối đa không quá 03 năm”. 

Từ cơ sở trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt gắn với việc Nhà nước cho thuê đất mới, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất kể từ ngày 1/7/2014 trở đi (không bao gồm các trường hợp đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh và tái canh vườn cây trên diện tích đất đang được Nhà nước cho thuê) thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn tiền thuê đất thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 và tại điểm 1.1 mục 1 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính.

Thanh Thủy